تولیدات شایان چوب

با توجه به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی و تحریمهای تحمیلی در کنار برخی قوانین دست و پاگیر واردات و گمرکی ، مصرف کنندگان تخته های چند لایی ، الوار وبرخی ملزومات چوبی تولیدات داخلی با مشکل مواجه شده و در موارد زیادی متاسفانه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده است . 

شایان چوب با اتکا به پتانسیلهای خود مبادرت به توسعه فعالیت خود در تامین برخی از موارد نموده تا بتواند در حد توان خود جهت تامین موارد فوق اقدام نماید .

_ تکمیل تجهیزات متناسب با تولید اجناس مرغوب 

_ دسترسی آسان با هزینه کم به منابع اولیه 

_ دسترسی به بالاترین تخصص بومی موجود در منطقه استقرار کارخانه 

_