تخته قالب بندی بتن(پلی وود قالب بندی بتن)_شهر ری ، تهران

0 تومان

فروشنده  تخته قالب بندی بتن(پلی وود قالب بندی بتن)

موقعیت شهر ری ، تهران

فروش چهار تراش روسی 400.10.10 تعداد 180 به قیمت مناسب و مازاد بر خرید

روش چهار تراش 400.10.5 تعداد 110 عدد مازاد بر خرید و قیمت بسیار مناسب

تمامی موارد نو می باشند و به صورت بسته بندی و مازاد برخرید در محیط سرپوشیده دپو هستند

09124526202

09120773989

پلی وود ، تخته چندلایی ، تخته قالببندی ، تخته بنایی ، تخته چهارتراش ، چند لایی ، سه لایی ، تخته لایی ، پلای وود ، چندلایی روسی ، چندلایی چینی ، چندلایی مالزی ، چندلایی اندونزی ، تخته قالببندی روسی ، تخته قالببندی ایرانی ، تخته چهارتراش روسی ، تخته چهارتراش ایرانی ، چوب گرد ، شمع چوبی ، چوب دوتراش ،تخته پشت بند ، چندلایی ضدآب ، پای وود ضد آب ، چنداایی خام ، چندلایی رنگی ، چند لایی روکش دار ، پلی وود رنگی ، پلی وود روکش دار ، پلی وود خام ، پلای وود ،پلییود ، پلی وود روسی سوزا ، پلی وود روسی سوبوک ، پلی وود چینی مارین پلکس ، پلی وود چینی فارلین پلکس ، پلی وود هایکو ،پلی وود ساسکو ، پلی وود مالزی کانگارو ، پلی وود اندونزی کریندو ، پلی وود اندونزز کرین پاکس ، چند لایی دست دوم ، پلی وود دست دوم ، تخته قالببندی دست دوم ، تخته قااببندی کارکرده ، چهارتراش کارکرده ، قیمت تخته ، قیمت چندلایی ، قیمت پلی وود