فروش ویژه تخته بنایی ایرانی با کیفیت خوب

0 تومان

یکشنبه مورخ 97/06/18

فروش ویژه تخته بنایی ایرانی 

کیفیت ممتاز 

بارگیری آذربایجان 

تعداد 1700

ابعاد 400*25*5

کمترین میزان بارگیری یک ظرفیت 

قیمت 700.000 ریال